Sumar:

Directivă nr. 33 din 1994
privind protectia tinerilor la locul de munca

Publicat in JO L 216, 20.8.1994

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene si, în special, articolul 118a al acestuia;
având în vedere propunerea Comisiei ;
având în vedere avizul Comitetului Economic si Social ;
hotarând în conformitate cu procedura prevazuta la articolul 118c din tratat ;
întrucât articolul 118a din tratat prevede adoptarea de catre Consiliu, prin intermediul directivelor, a cerintelor minime pentru a promova îmbunatatirea, în special, a mediului de munca, în vederea garantarii unui nivel mai bun de protectie a sanatatii si securitatii lucratorilor;
întrucât, în conformitate cu articolul mentionat, aceste directive trebuie sa evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare si juridice care ar împiedica crearea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii;
întrucât Carta comunitara a drepturilor sociale fundamentale ale lucratorilor, adoptata în cadrul Consiliului European de la Strasbourg, la 9 decembrie 1989, de catre sefii de stat si de guvern ai 11 state membre, declara, în special la punctele 20 si 22, urmatoarele:
„20. Fara a aduce atingere normelor mai favorabile tinerilor, în special cele care asigura prin formare integrarea profesionala a acestora si cu exceptia unor derogari limitate la anumite munci usoare, vârsta minima de încadrare în munca nu trebuie sa fie inferioara vârstei la care înceteaza perioada de scolarizare obligatorie si, în niciun caz, celei de 15 ani.
22. Trebuie sa fie luate masurile necesare în vederea adaptarii normelor de drept al muncii aplicabile tinerilor lucratori, astfel încât acestea sa raspunda cerintelor dezvoltarii lor, precum si nevoilor lor de formare profesionala si de încadrare în munca.
Durata muncii lucratorilor sub 18 ani trebuie, în special, limitata - fara ca aceasta limitare sa poata fi evitata prin recurgerea la ore suplimentare - si trebuie interzisa munca de noapte, cu exceptia anumitor locuri de munca stabilite de legislatiile sau reglementarile nationale.”
întrucât trebuie sa se tina seama de principiile Organizatiei Internationale a Muncii în domeniul protectiei tinerilor la locul de munca, inclusiv de cele privind vârsta minima de ocupare sau de încadrare în munca;
întrucât, în Rezolutia sa privind munca copiilor , Parlamentul European sintetizeaza aspectele muncii tinerilor si le subliniaza aspectele muncii tinerilor si subliniaza, în special, efectele pe care aceasta le are asupra sanatatii, securitatii si dezvoltarii lor fizice si intelectuale si insista asupra necesitatii de a adopta o directiva care sa armonizeze legislatiile nationale în domeniu;
întrucât Directiva nr. 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de masuri pentru promovarea îmbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca prevede la articolul 15 ca grupurile deosebit de vulnerabile la riscuri trebuie sa fie protejate împotriva pericolelor care le afecteaza în mod specific;
întrucât copiii si adolescentii trebuie sa fie considerati grupuri expuse la riscuri specifice si trebuie luate masuri în privinta securitatii si sanatatii lor;
întrucât vulnerabilitatea copiilor impune ca statele membre sa interzica munca acestora si sa vegheze ca vârsta minima de ocupare sau de încadrare în munca sa nu fie inferioara vârstei la care înceteaza scolarizarea obligatorie pe baza de program integral impusa de legislatia nationala si, în niciun caz, celei de 15 ani; întrucât aceste derogari de la interzicerea muncii copiilor nu pot fi admise decât în cazuri speciale si în conditiile prevazute de prezenta directiva; întrucât acestea nu pot, în niciun caz, sa aduca atingere frecventei scolare si dreptului de a beneficia de instruire;
întrucât caracteristicile proprii trecerii de la copilarie la vârsta adulta impun reglementarea si protectia stricta a muncii adolescentilor;
întrucât orice angajator trebuie sa garanteze tinerilor conditii de munca adaptate vârstei lor;
întrucât angajatorii trebuie sa puna în practica masurile necesare pentru protectia securitatii si sanatatii tinerilor pe baza unei evaluari a riscurilor existente pentru tineri si care sunt legate de munca lor;
întrucât statele membre trebuie sa protejeze tinerii împotriva riscurilor specifice care rezulta din lipsa de experienta, din absenta constientizarii riscurilor existente sau potentiale sau din insuficienta dezvoltare a tinerilor;
întrucât statele membre trebuie sa interzica, în acest scop, munca tinerilor pentru lucrarile prevazute de prezenta directiva.
întrucât adoptarea de cerinte minime precise în privinta organizarii timpului de lucru poate îmbunatati conditiile de munca ale tinerilor;
întrucât durata maxima a muncii tinerilor trebuie sa fie strict limitata si întrucât munca de noapte a tinerilor trebuie sa fie interzisa, cu exceptia anumitor locuri de munca stabilite de legislatiile sau reglementarile nationale;
întrucât este necesar ca statele membre sa ia masuri adecvate pentru ca timpul de lucru al adolescentilor care frecventeaza învatamântul scolar sa nu prejudicieze aptitudinea lor de a beneficia de instruire;
întrucât timpul consacrat pregatirii de catre tinerii care lucreaza în cadrul unui sistem de formare teoretica si de practica în alternanta sau de stagiu în întreprindere trebuie sa fie inclus în timpul de lucru;
întrucât, în vederea asigurarii securitatii si sanatatii tinerilor, acestia trebuie sa beneficieze de perioade minime de repaus - zilnic, saptamânal si anual - si de perioade de pauza adecvate;
întrucât, în ceea ce priveste perioada de repaus saptamânal, este necesar sa se tina cont în mod adecvat de diversitatea factorilor culturali, etnici, religiosi si a altor factori din statele membre; întrucât revine cu precadere fiecarui stat membru sa decida, în ultima instanta, daca si în ce masura duminica trebuie sa fie inclusa în repausul saptamânal;
întrucât o experienta de munca adecvata poate contribui la realizarea obiectivului care vizeaza pregatirea tinerilor pentru viata profesionala si sociala de adult, cu conditia sa urmareasca evitarea oricarui prejudiciu în privinta securitatii, sanatatii si dezvoltarii lor;
întrucât, daca derogarile de la interdictiile si limitarile prevazute de prezenta directiva par indispensabile pentru anumite activitati sau situatii specifice, aplicarea lor nu va putea sa aduca atingere principiilor sistemului de protectie instituit;
întrucât prezenta directiva constituie un element concret în cadrul realizarii dimensiunii sociale a pietei interne;
întrucât sistemul de protectie prevazut de prezenta directiva necesita, în scopul aplicarii sale concrete, punerea în practica de catre statele membre a unui regim de masuri având un caracter efectiv si proportionat;
întrucât punerea în aplicare a anumitor dispozitii ale prezentei directive prezinta pentru un stat membru dificultati deosebite pentru sistemul sau de protectie a tinerilor în munca; întrucât, prin urmare, este necesar sa se admita ca acest stat membru poate sa nu aplice respectivele dispozitii pe durata unei perioade corespunzatoare,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Secțiunea 1 - A

Art. 1 - Obiectul

(1) Statele membre iau masurile necesare pentru a interzice munca copiilor.
Statele membre se asigura ca, în conditiile prevazute de prezenta directiva, vârsta minima de ocupare sau de încadrare în munca nu este inferioara vârstei la care înceteaza scolarizarea obligatorie pe baza de program integral, impusa de legislatia nationala si, în orice caz, celei de 15 ani.
(2) Statele membre se asigura ca munca adolescentilor este strict reglementata si protejata în conditiile prevazute de prezenta directiva.
(3) Statele membre se asigura, de o maniera generala, ca orice angajator garanteaza tinerilor conditii de munca adaptate vârstei lor.
Statele membre asigura protectia tinerilor împotriva exploatarii economice si împotriva oricarei munci care poate sa dauneze securitatii, sanatatii sau dezvoltarii lor fizice, psihologice, morale sau sociale sau sa compromita educatia acestora.

↑ Sus

Loading

Art. 2 - Domeniul de aplicare

(1) Prezenta directiva se aplica oricarei persoane în vârsta de pâna la 18 ani care are un contract de munca sau un raport de munca definit de dreptul în vigoare într-un stat membru sau supus dreptului în vigoare într-un stat membru.
(2) Statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa prevada ca prezenta directiva nu se aplica, în limitele si în conditiile pe care acestea le stabilesc, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, lucrarilor ocazionale sau de scurta durata care privesc:
(a) serviciul casnic exercitat într-o gospodarie particulara
sau
(b) munca socotita ca nefiind vatamatoare, daunatoare sau periculoasa pentru tineri în întreprinderea familiala.

↑ Sus

Loading

Art. 3 - Definitii

În sensul prezentei directive:
(a) prin tânar se întelege orice persoana în vârsta de pâna la 18 ani, prevazuta la articolul 2 alineatul (1);
(b) prin copil se întelege orice tânar care nu a atins vârsta de 15 ani sau care face înca obiectul scolarizarii obligatorii pe baza de program integral, impusa de legislatia nationala;
(c) prin adolescent se întelege orice tânar în vârsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani, care nu mai face obiectul scolarizarii obligatorii pe baza de program integral, impusa de legislatia nationala;
(d) prin munci usoare se înteleg toate muncile care, prin natura proprie sarcinilor pe care le presupun si a conditiilor specifice în care acestea sunt efectuate:
(i) nu pot aduce atingere securitatii, sanatatii sau dezvoltarii copiilor
si
(ii) nu sunt de natura sa aduca atingere frecventarii de catre acestia a scolilor, participarii lor la programe de orientare sau de formare profesionala aprobate de autoritatea competenta sau aptitudinii de a beneficia de instruirea primita;
(e) prin timp de lucru se întelege orice perioada pe durata careia tânarul se afla la munca, la dispozitia angajatorului si în exercitarea activitatii sau functiilor sale, în conformitate cu legislatiile si practicile nationale;
(f) prin perioada de repaus se întelege orice perioada care nu este timp de lucru.

↑ Sus

Loading

Art. 4 - Interzicerea muncii copiilor

(1) Statele membre iau masurile necesare pentru interzicerea muncii copiilor.
(2) Tinând seama de obiectivele prevazute la articolul 1, statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa prevada ca interzicerea muncii copiilor sa nu se aplice:
(a) copiilor care exercita activitatile prevazute la articolul 5;
(b) copiilor în vârsta de cel putin 14 ani care lucreaza în cadrul unui sistem de formare în alternanta sau de stagiu în întreprindere, în masura în care aceasta munca este prestata în conformitate cu conditiile prescrise de autoritatea competenta;
(c) copiilor în vârsta de cel putin 14 ani care efectueaza munci usoare, altele decât cele care tin de articolul 5; cu toate acestea, alte munci usoare decât cele care tin de articolul 5 pot fi efectuate de catre copii începând cu vârsta de 13 ani pentru un numar limitat de ore pe saptamâna si pentru categorii de munca stabilite de legislatia nationala.
(3) Statele membre care recurg la posibilitatea prevazuta la alineatul (2) litera c) stabilesc conditiile de munca specifice acestor munci usoare, cu respectarea dispozitiilor prezentei directive.

↑ Sus

Loading

Art. 5 - Activitatile culturale sau similare

(1) Încadrarea copiilor în vederea desfasurarii unor activitati cu caracter cultural, artistic, sportiv sau publicitar este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile eliberate de autoritatea competenta pentru fiecare caz în parte.
(2) Statele membre stabilesc, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, conditiile de munca pentru copii în cazurile prevazute la alineatul (1) si modalitatile procedurii de autorizare prealabila, cu conditia ca activitatile:
(i) sa nu poata aduce atingere securitatii, sanatatii sau dezvoltarii copiilor
si
(ii) sa nu fie de natura sa aduca atingere frecventarii de catre acestia a scolilor, participarii lor la programe de orientare sau de formare profesionala aprobate de autoritatea competenta sau aptitudinii de a beneficia de instruirea primita.
(3) Prin derogare de la procedura prevazuta la alineatul (1) si pentru copiii care au atins vârsta de 13 ani, statele membre pot sa autorizeze, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, în conditii pe care le stabilesc, încadrarea copiilor în vederea desfasurarii unor activitati cu caracter cultural, artistic, sportiv sau publicitar.
(4) Statele membre care dispun de un sistem de aprobare specific pentru agentiile de manechine în ceea ce priveste activitatile copiilor pot sa mentina acest sistem.

↑ Sus

Loading

Secțiunea 2 - B

Art. 6 - Obligatiile generale ale angajatorului

(1) Fara a aduce atingere articolului 4 alineatul (1), angajatorul ia masurile necesare pentru protectia securitatii si sanatatii tinerilor, tinând cont în special de riscurile specifice prevazute la articolul 7 alineatul (1).
(2) Angajatorul pune în practica masurile prevazute la alineatul (1) pe baza unei evaluari a riscurilor existente pentru tineri si legate de munca acestora.
Evaluarea trebuie sa fie efectuata înainte ca tinerii sa înceapa munca si cu ocazia oricarei modificari importante a conditiilor de munca si trebuie sa se refere în principal la urmatoarele elemente:
(a) echipamentul si organizarea locului de munca si a postului de lucru;
(b) natura, gradul si durata expunerii la agenti fizici, biologici si chimici;
(c) organizarea, alegerea si utilizarea echipamentelor de lucru, în special a agentilor, masinilor, aparatelor si dispozitivelor, precum si manipularea acestora;
(d) organizarea procedeelor de lucru, desfasurarea muncii si interactiunea acestora (organizarea muncii);
(e) stadiul formarii si informarii tinerilor.
În cazul în care aceasta evaluarea demonstreaza existenta unui risc pentru securitatea, sanatatea fizica sau mintala sau dezvoltarea tinerilor, trebuie sa se asigure o evaluare si o supraveghere a sanatatii tinerilor, gratuite si adecvate, la intervale regulate, fara a aduce atingere Directivei nr. 89/391/CEE.
Evaluarea si supravegherea gratuita poate sa faca parte dintr-un sistem national de sanatate.
(3) Angajatorul informeaza tinerii cu privire la eventualele riscuri si la toate masurile adoptate în ceea ce priveste securitatea si sanatatea tinerilor.
În afara de aceasta, angajatorul informeaza reprezentantii legali ai copiilor cu privire la eventualele riscuri si la masurile adoptate în ceea ce priveste securitatea si sanatatea copiilor.
(4) Angajatorul asociaza serviciile de protectie si de prevenire prevazute la articolul 7 din Directiva nr. 89/391/CEE în planificarea, aplicarea si controlul conditiilor de securitate si de sanatate aplicabile muncii tinerilor.

↑ Sus

Loading

Art. 7 - Vulnerabilitatea tinerilor. Interdictiile de munca

(1) Statele membre asigura protectia tinerilor împotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sanatatea si dezvoltarea lor, care rezulta din lipsa de experienta, din absenta constientizarii riscurilor existente sau potentiale, sau din insuficienta dezvoltare a tinerilor.
(2) Fara a aduce atingere articolului 4 alineatul (1), statele membre interzic, în acest scop, munca tinerilor în activitati care:
(a) depasesc în mod obiectiv capacitatile lor fizice sau psihologice;
(b) implica o expunere nociva la agenti toxici, cancerigeni, care cauzeaza modificari genetice ereditare, având efecte nefaste pentru fat pe perioada graviditatii sau având orice alt efect nefast cronic asupra fiintei umane;
(c) implica o expunere nociva la radiatii;
(d) prezinta riscuri de accidentare pe care se presupune ca tinerii, din cauza neconstientizarii aspectelor de securitate sau a lipsei lor de experienta sau de pregatire, nu le pot identifica sau preveni sau
(e) care pun în pericol sanatatea prin expunerea la frig sau caldura sau din cauza zgomotului sau a vibratiilor.
Printre activitatile care pot sa antreneze riscuri specifice pentru tineri, în sensul alineatului (1), se numara în special:
­ lucrarile care implica o expunere nociva la agentii fizici, biologici si chimici prevazuti în anexa la punctul I si
­ procedeele si lucrarile prevazute în anexa la punctul II.
(3) Statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa autorizeze pentru adolescenti derogari de la alineatul (2), atunci când acestea sunt indispensabile pentru formarea profesionala a adolescentilor si cu conditia ca protectia securitatii si sanatatii acestora sa fie asigurata prin efectuarea lucrarilor sub supravegherea unei persoane competente în sensul articolului 7 din Directiva nr. 89/391/CEE si sub rezerva garantarii protectiei asigurate de directiva mentionata.

↑ Sus

Loading

Secțiunea 3 - C

Art. 8 - Timpul de lucru

(1) Statele membre care recurg la posibilitatea prevazuta la articolul 4 alineatul (2) litera b) sau c) iau masurile necesare pentru limitarea timpului de lucru al copiilor:
(a) la 8 ore pe zi si la 40 de ore pe saptamâna pentru copiii care fac obiectul unui sistem de formare în alternanta sau de stagiu în întreprindere;
(b) la 2 ore pe zi de scoala si la 12 ore pe saptamâna pentru muncile efectuate pe durata perioadei scolare, în afara orelor de scoala, în masura în care legislatiile si practicile nationale nu interzic acest lucru;
În niciun caz, timpul zilnic de lucru nu poate depasi 7 ore; aceasta limita poate fi extinsa la 8 ore pentru copiii care au atins vârsta de 15 ani;
(c) la 7 ore pe zi si la 35 de ore pe saptamâna pentru lucrarile efectuate pe durata unei perioade de inactivitate scolara de cel putin o saptamâna; aceste limite pot fi extinse la 8 ore pe zi si la 40 de ore pe saptamâna pentru copiii care au atins de 15 ani;
(d) la 7 ore pe zi si la 35 de ore pe saptamâna pentru muncile usoare efectuate de copiii care nu mai fac obiectul scolarizarii obligatorii pe baza de program integral, impusa de legislatia nationala.
(2) Statele membre iau masurile necesare pentru limitarea timpului de lucru al adolescentilor la 8 ore pe zi si la 40 de ore pe saptamâna.
(3) Timpul consacrat pregatirii de catre tânarul care lucreaza în cadrul unui sistem de formare teoretica si practica în alternanta sau de stagiu în întreprindere este inclus în timpul de lucru.
(4) Atunci când un tânar este încadrat în munca de mai multi angajatori, zilele de munca si orele de munca efectuate sunt însumate.
(5) Statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa autorizeze derogari de la alineatul (1) litera a) si de la alineatul (2) cu titlu de exceptie sau în cazul în care motive obiective justifica derogarea. Statele membre stabilesc, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, conditiile, limitele si modalitatile de punere în aplicare a unor astfel de derogari.

↑ Sus

Loading

Art. 9 - Munca de noapte

(1) a) Statele membre care recurg la posibilitatea prevazuta la articolul 4 alineatul (2) litera b) sau c) iau masurile necesare pentru interzicerea muncii copiilor între orele 8 seara si 6 dimineata.
b) Statele membre iau masurile necesare pentru interzicerea muncii adolescentilor fie între orele 10 seara si 6 dimineata, fie între orele 11 seara si 7 dimineata.
(2) a) Statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa autorizeze munca adolescentilor pe durata perioadei de interzicere a muncii de noapte prevazute la alineatul (1) litera b) pentru anumite sectoare de activitate.
În acest caz, statele membre iau masurile adecvate pentru supravegherea adolescentului de catre un adult pentru situatiile în care o astfel de supraveghere este necesara pentru protectia adolescentului.
b) În cazul aplicarii literei a), munca ramâne interzisa între miezul noptii si ora 4 dimineata.
Cu toate acestea, statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa autorizeze munca adolescentilor pe durata perioadei de interzicere a muncii de noapte în cazurile prevazute în cele ce urmeaza, atunci când motive obiective o justifica si cu conditia ca un repaus compensator adecvat sa fie acordat adolescentilor si ca obiectivele prevazute la articolul 1 sa nu fie periclitate:
­ lucrari efectuate în sectoarele navigatiei sau pescuitului;
­ lucrari efectuate în cadrul fortelor armate sau politiei;
­ lucrari efectuate în spitale sau institutii similare;
­ activitati cu caracter cultural, artistic, sportiv sau publicitar.
(3) Adolescentii beneficiaza, înainte de a li se atribui o munca de noapte si, ulterior, la intervale regulate, de o evaluare gratuita a sanatatii si capacitatii lor, cu exceptia cazului în care munca pe durata perioadei de interzicere a muncii are un caracter exceptional.

↑ Sus

Loading

Art. 10 - Perioada de repaus

(1) a) Statele membre care recurg la posibilitatea prevazuta la articolul 4 alineatul (2) litera b) sau c) iau masurile necesare pentru ca, pentru fiecare perioada de 24 de ore, copiii sa beneficieze de o perioada minima de repaus de 14 ore consecutive.
b) Statele membre iau masurile necesare pentru ca, pentru fiecare perioada de 24 de ore, adolescentii sa beneficieze de o perioada minima de repaus de 12 ore consecutive.
(2) Statele membre iau masurile necesare pentru ca, pentru fiecare perioada de 7 zile:
­ copiii în privinta carora au recurs la posibilitatea prevazuta la articolul 4 alineatul (2) litera b) sau c) si
­ adolescentii
sa beneficieze de o perioada minima de repaus de doua zile, daca este posibil, consecutive.
În cazul în care motive tehnice sau organizatorice justifica acest lucru, perioada minima de repaus poate fi redusa, dar nu poate, în niciun caz, sa fie mai mica de 36 de ore consecutive.
Perioada minima de repaus prevazuta în primul si al doilea paragraf include, în principiu, duminica.
(3) Statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa prevada ca perioadele minime de repaus prevazute la alineatele (1) si (2) sa poata fi întrerupte în cazul unor activitati caracterizate de perioade de munca fractionate sau de scurta durata în cursul zilei.
(4) Statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa prevada pentru adolescenti derogari de la alineatul (1) litera b) si de la alineatul (2) în cazurile prevazute în cele ce urmeaza, atunci când motive obiective justifica acest lucru si cu conditia ca un repaus compensator adecvat sa fie acordat adolescentilor si ca obiectivele prevazute la articolul 1 sa nu fie periclitate:
(a) lucrari efectuate în sectoarele navigatiei sau pescuitului;
(b) lucrari efectuate în cadrul fortelor armate sau politiei;
(c) lucrari efectuate în spitale sau în institutii similare;
(d) lucrari efectuate în agricultura;
(e) lucrari efectuate în sectorul turismului sau în sectorul hotelier, al restaurantelor si cafenelelor;
(f) activitati caracterizate de perioade de munca fractionate în cursul zilei.

↑ Sus

Loading

Art. 11 - Repausul anual

Statele membre care recurg la posibilitatea prevazuta la articolul 4 alineatul (2) litera b) sau c) se asigura ca perioada libera de orice munca sa fie inclusa, în masura posibilului, în cadrul vacantelor scolare ale copiilor care fac obiectul scolarizarii obligatorii pe baza de program integral, impusa de legislatia nationala.

↑ Sus

Loading

Art. 12 - Timpul de pauza

Statele membre iau masurile necesare pentru ca tinerii sa beneficieze, în cazul în care timpul de lucru zilnic este mai mare de 4 ore si jumatate, de un timp de pauza de cel putin 30 de minute, daca este posibil, consecutive.

↑ Sus

Loading

Art. 13 - Munca adolescentilor în caz de forta majora

Statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa autorizeze derogari de la articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (1) litera b), articolul 10 alineatul (1) litera b) si, în privinta adolescentilor, de la articolul 12, pentru munci prestate în împrejurarile prevazute la articolul 5 alineatul (4) din Directiva nr. 89/391/CEE, cu conditia ca aceste munci sa fie de scurta durata si sa nu sufere nicio întârziere, ca lucratorii adulti sa nu fie disponibili si ca perioade echivalente de repaus compensator sa fie acordate adolescentilor respectivi în termen de 3 saptamâni.

↑ Sus

Loading

Secțiunea 4 - D

Art. 14 - Masuri

Fiecare stat membru stabileste toate masurile necesare ce urmeaza a fi aplicate în cazul nerespectarii dispozitiilor adoptate în aplicarea prezentei directive; aceste masuri trebuie sa aiba un caracter efectiv si proportionat.

↑ Sus

Loading

Art. 15 - Adaptarea anexei

Adaptarile de natura strict tehnica ale anexei în functie de progresul tehnic, de evolutia reglementarilor sau specificatiilor internationale sau a cunostintelor în domeniul reglementat de prezenta directiva se adopta în conformitate cu procedura prevazuta la articolul 17 din Directiva nr. 89/391/CEE.

↑ Sus

Loading

Art. 16 - Mentinerea nivelului de protectie în vigoare

Fara a aduce atingere dreptului statelor membre de a elabora, în functie de evolutia situatiei, dispozitii diferite în domeniul protectiei tinerilor, în masura în care cerintele minime prevazute de prezenta directiva sunt respectate, punerea in practica a prezentei directive nu constituie o justificare valabila pentru diminuarea nivelului general de protectie a tinerilor.

↑ Sus

Loading

Art. 17 - Dispozitii finale

(1) a) Statele membre adopta si pun în aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pâna la data de 22 iunie 1996 sau se asigura ca, la aceasta data, partenerii sociali stabilesc dispozitiile necesare prin acord, statele membre fiind obligate sa adopte orice dispozitie necesara care sa le permita garantarea în orice moment a rezultatelor impuse de prezenta directiva.
b) Pe termen de patru ani de la data prevazuta la litera a), Regatului Unit i se permite sa nu puna în aplicare articolul 8 alineatul (1) litera b) primul paragraf în ceea ce priveste dispozitia referitoare la durata maxima a saptamânii de lucru, precum si articolul 8 alineatul (2) si articolul 9 alineatul (1) litera b) si alineatul (2).
Comisia prezinta un raport cu privire la efectele prezentei dispozitii.
Consiliul, hotarând în conformitate cu conditiile prevazute de tratat, decide daca perioada mentionata anterior trebuie sa fie prelungita.
c) Statele membre informeaza de îndata Comisia în acest sens.
(2) Atunci când statele membre adopta dispozitiile prevazute la alineatul (1), ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt însotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatile de efectuare a acestei trimiteri.
(3) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directiva.
(4) Statele membre raporteaza Comisiei, la fiecare cinci ani, cu privire la punerea în practica a dispozitiilor prezentei directive, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.
Comisia informeaza Parlamentul European, Consiliul si Comitetul Economic si Social cu privire la aceasta.
(5) Comisia prezinta periodic Parlamentului European, Consiliului si Comitetului Economic si Social un raport cu privire la aplicarea prezentei directive, tinând seama de alineatele (1) - (4).

↑ Sus

Loading

Art. 18 - Destinatari

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

↑ Sus

Loading