s Regulament 2062 din 1994 - privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Sumar:

Regulament nr. 2062 din 1994
privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

 Publicat in JO L 216, 20.8.1994

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene şi, în special, Art235  al acestuia;
având în vedere propunerea Comisiei ;
având în vedere avizul Parlamentului European ;
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social ;
întrucât securitatea, igiena şi sănătatea în muncă se află printre priorităţile unei politici sociale eficiente;
întrucât Comisia a descris măsurile pe care intenţionează să le adopte în acest domeniu în cadrul programului său privind securitatea, igiena şi sănătatea la locul de muncă  şi în cadrul programului său de acţiune privind punerea în aplicare a Cartei comunitare a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor;
întrucât, în Rezoluţia sa din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena şi sănătatea în muncă , Consiliul a salutat Comunicarea Comisiei privind programul său de securitate, igienă şi sănătate la locul de muncă şi, între altele, a cerut Comisiei să examineze modalităţile de îmbunătăţire a schimbului de informaţii şi experienţă în domeniul vizat de rezoluţie, în special în ceea ce priveşte culegerea şi difuzarea datelor şi oportunitatea instituirii sistemului Comunităţii pentru studierea repercusiunilor la nivel naţional ale măsurilor Comunităţii în acest domeniu;
întrucât rezoluţia a solicitat de asemenea şi o cooperare mai intensă cu şi între organismele active în acest domeniu;
întrucât Consiliul a subliniat şi importanţa fundamentală pe care o are conştientizarea de către angajatori şi lucrători a aspectelor în cauză şi a posibilităţii lor de a avea acces la informaţiile respective dacă măsurile recomandate în programul Comisiei se dovedesc încununate de succes;
întrucât strângerea, procesarea şi analizarea datelor ştiinţifice, tehnice şi economice detaliate, fiabile şi obiective, sunt necesare pentru a oferi organismelor Comunităţii, statelor membre şi celor implicaţi în acest domeniu informaţiile care să le permită să răspundă la toate cererile ce le sunt adresate, pentru a introduce măsurile esenţiale de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi pentru a pune la dispoziţia persoanelor vizate informaţii corespunzătoare;
întrucât există deja în cadrul Comunităţii şi al statelor membre organizaţii care oferă acest tip de informaţii şi servicii;
întrucât, pentru a beneficia la maximum la nivelul Comunităţii de pe urma muncii depuse deja de aceste organizaţii, este bine să se înfiinţeze o reţea care să formeze un sistem european de monitorizare pentru strângerea de informaţii privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, coordonat la nivelul Comunităţii de Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă;
întrucât, pentru a putea răspunde cu mai multă eficienţă cererilor care le sunt adresate, organismele Comunităţii, statele membre şi cei implicaţi în acest domeniu ar trebui să poată apela la o agenţie pentru a obţine date tehnice, ştiinţifice şi economice utile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
întrucât este prin urmare potrivit să se înfiinţeze Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, cu răspunderea de a oferi asistenţă, între altele, Comisiei în realizarea sarcinilor în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă şi care, în acest context, să contribuie la dezvoltarea programelor de acţiune viitoare ale Comunităţii referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, fără a aduce atingere competenţelor Comisiei;
întrucât Decizia adoptată de comun acord la 29 octombrie 1993 de reprezentanţii statelor membre reuniţi la nivel de şefi de stat şi de guvern, cu privire la amplasarea sediilor anumitor organisme şi departamente ale Comunităţilor Europene şi ale Europol1 a stabilit că Agenţia pentru Sănătate şi Securitate în Muncă urmează să îşi aibă sediul în Spania, într-o localitate ce urma să fie desemnată de guvernul spaniol; întrucât guvernul spaniol a desemnat oraşul Bilbao în acest scop;
întrucât regulile şi structura agenţiei trebuie să corespundă caracterului obiectiv al rezultatelor urmărite şi trebuie să îi permită să-şi desfăşoare activitatea în cooperare cu comunitatea naţională şi cu organismele internaţionale existente;
întrucât agenţia trebuie să poată invita ca observatori reprezentanţi ai ţărilor terţe, ai instituţiilor şi organismelor Comunităţii şi ai organizaţiilor internaţionale care împărtăşesc interesele Comunităţii şi ale statelor membre în vederea atingerii scopului agenţiei;
întrucât agenţia trebuie să aibă personalitate juridică, păstrând în acelaşi timp legături strânse cu organismele şi programele existente ale Comunităţii, în special cu Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi Muncă, pentru a evita orice suprapunere;
întrucât este important ca agenţia să aibă legături funcţionale foarte strânse cu Comisia şi cu Comitetul Consultativ pe probleme de securitate, igienă şi protecţie a sănătăţii în muncă;
întrucât, în ceea ce priveşte traducerile sale, agenţia va folosi Centrul de Traduceri pentru organismele Uniunii Europene din momentul în care Centrul respectiv devine operaţional;
întrucât bugetul general al Comunităţilor Europene ar trebui să contribuie la funcţionarea agenţiei; întrucât sumele considerate necesare trebuie stabilite în cadrul procedurii bugetare anuale, în conformitate cu estimările financiare;
întrucât tratatul nu prevede pentru adoptarea prezentului regulament, atribuţii diferite faţă de cele prevăzute la Art235,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
 

Art. 1

Înfiinţarea agenţiei
Prin prezentul regulament se înfiinţează Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, denumită în continuare „agenţia”.


↑ Sus

Loading

Art. 2

Obiectivul
Pentru a încuraja îmbunătăţirile, în special cele ale mediului de lucru, cu privire la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, aşa cum prevăd tratatul şi programele de acţiune succesive privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, scopul agenţiei este de a oferi organismelor Comunităţii, statelor membre şi celor implicaţi în acest domeniu informaţii tehnice, ştiinţifice şi economice utile în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.


↑ Sus

Loading

Art. 3

Rolul
(1) În vederea realizării obiectivului descris la Art2 , rolul agenţiei este de:
(a) a strânge şi a difuza informaţii tehnice, ştiinţifice şi economice în statele membre pentru ca acestea să ajungă la organismele Comunităţii, la statele membre şi la părţile interesate; această strângere de informaţii are loc pentru a identifica priorităţile şi programele naţionale existente la nivel naţional şi a oferi aportul necesar la priorităţile şi programele Comunităţii;
(b) a strânge informaţii tehnice, ştiinţifice şi economice despre cercetarea în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă şi despre alte activităţi de cercetare care implică aspecte legate de securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi să difuzeze rezultatele cercetării şi ale activităţilor de cercetare;
(c) a promova şi a sprijini cooperarea şi schimbul de informaţii şi de experienţă între statele membre în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, inclusiv informaţii despre programele de formare;
(d) a organiza conferinţe şi seminarii, precum şi schimburi de experţi din statele membre în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă;
(e) a pune la dispoziţia organismelor Comunităţii şi a statelor membre informaţiile tehnice, ştiinţifice şi economice obiective disponibile de care au nevoie pentru a formula şi aplica politici judicioase şi eficiente menite să protejeze securitatea şi sănătatea lucrătorilor; în acest scop, a oferi Comisiei în special informaţii tehnice, ştiinţifice şi economice de care aceasta are nevoie pentru a-şi realiza sarcinile de identificare, pregătire şi evaluare a legislaţiei şi măsurilor în domeniul protecţiei securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, mai ales în ceea ce priveşte impactul legislaţiei asupra întreprinderilor, cu referinţă specială la întreprinderile mici şi mijlocii;
(f) a institui, în cooperare cu statele membre, şi a coordona reţeaua menţionată la Art4 , ţinând seama de organismele şi organizaţiile naţionale, comunitare şi internaţionale care oferă acest tip de informaţii şi servicii;
(g) a strânge şi a pune la dispoziţie informaţii în probleme de securitate şi sănătate de la şi către ţări terţe şi organizaţii internaţionale [Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S.), Organizaţia Internaţională a Muncii (O.I.M.), Organizaţia Pan-Americană a Sănătăţii (O.P.A.S.), Observatorul European al Pieţei Informaţiilor (O.E.P.I.) etc.);
(h) a oferi informaţii tehnice, ştiinţifice şi economice despre metodele şi instrumentele pentru punerea în aplicare a activităţilor preventive, acordând o atenţie deosebită problemelor specifice ale întreprinderilor mici şi mijlocii;
(i) a contribui la dezvoltarea programelor viitoare de acţiune ale Comunităţii cu privire la protecţia securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, fără a aduce atingere competenţelor Comisiei.
(2) Agenţia colaborează cât mai strâns cu putinţă cu instituţiile, fundaţiile, organismele specializate şi programele existente la nivelul Comunităţii pentru a se evita orice suprapuneri.


↑ Sus

Loading

Art. 4

Reţeaua
(1) Agenţia înfiinţează o reţea care să cuprindă:
- principalele elemente componente ale reţelelor naţionale de informaţii;
- punctele nodale naţionale;
- orice viitoare centre tematice.
(2) Pentru a da posibilitatea ca reţeaua să fie înfiinţată cât mai rapid şi cât mai eficient, statele membre informează agenţia, în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în legătură cu principalele elemente componente ale reţelelor lor naţionale de informaţii privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, inclusiv orice instituţie care, din punctul lor de vedere, ar putea contribui la activitatea agenţiei, ţinând seama de nevoia de a asigura o cât mai mare acoperire geografică a teritoriului acestora.
Autorităţile naţionale competente sau o instituţie desemnată de acestea coordonează şi/sau transmit informaţiile care vor fi furnizate agenţiei la nivel naţional.
(3) Autorităţile naţionale informează agenţia în legătură cu denumirea instituţiilor înfiinţate pe teritoriul lor naţional, care pot coopera cu aceasta pe anumite teme de interes special şi care pot astfel acţiona drept centre tematice ale reţelei. Agenţia este autorizată să încheie acorduri cu astfel de instituţii.
(4) Centrele tematice pentru sarcini speciale pot face parte din reţea.
Acestea sunt desemnate de Consiliul de Administraţie menţionat la Art8 pe o perioadă de timp limitată, convenită cu acestea.
(5) Temele de interes deosebit identificate, precum şi sarcinile specifice ale centrelor tematice sunt enumerate în programul anual de activitate al agenţiei.
(6) Pe baza experienţei acumulate, agenţia reexaminează periodic principalele elemente componente ale reţelei, menţionate la alineatul (2) şi face eventualele modificări hotărâte de către Consiliul de Administraţie, ţinând seama de orice noi desemnări făcute de statele membre.


↑ Sus

Loading

Art. 5

Aranjamentele
(1) Pentru a facilita funcţionarea reţelei menţionate la Art4, agenţia poate conveni cu instituţiile desemnate de Consiliul de Administraţie în conformitate cu Art4 alineatul (4) asupra aranjamentelor necesare, în special asupra contractelor, în vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor care le sunt încredinţate.
(2) Statele membre pot prevedea, în ceea ce priveşte instituţiile sau organizaţiile naţionale înfiinţate pe teritoriul lor, ca astfel de aranjamente cu agenţia să fie făcute de comun acord cu punctul nodal naţional.


↑ Sus

Loading

Art. 6

Informaţiile
(1) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei se aplică documentelor deţinute de Agenţie.
(2) Consiliul de Administraţie adoptă modalităţile practice de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 1654/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă .
Deciziile adoptate de agenţie în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri adresate Ombudsmanului European sau al unei căi de atac în faţa Curţii de Justiţie, în condiţiile prevăzute de articolele 195 şi 230 din tratat.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Personalitatea juridică
(1) Agenţia are personalitate juridică.
(2) Agenţia trebuie să se bucure în toate statele membre de cea mai largă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia statelor respective.


↑ Sus

Loading

Art. 8

Consiliul de Administraţie
(1) Agenţia are un Consiliu de Administraţie format din 27 de membri, dintre care:
(a) 12 membri reprezintă guvernele statelor membre;
(b) şase membri reprezintă organizaţiile patronale;
(c) şase membri reprezintă organizaţiile lucrătorilor;
(d) trei membri reprezintă Comisia.
(2) Membrii menţionaţi la alineatul (1) literele (a) - (c) sunt numiţi de Consiliu.
Membrii menţionaţi la alineatul (1) litera (a) sunt numiţi pe baza unei propuneri din partea statelor membre, şi anume câte un membru pentru fiecare stat membru.
Membrii menţionaţi la alineatul (1) literele (b) şi (c) sunt numiţi conform unui sistem de rotaţie dintre membrii care reprezintă organizaţiile patronale şi ale lucrătorilor în Comitetul Consultativ pe probleme de securitate, igienă şi protecţie a sănătăţii la locul de muncă instituit prin Decizia 74/325/CEE1, pe baza unei propuneri din partea grupurilor acelor membri ai Comitetului, şi anume câte un membru pentru fiecare stat membru.
În acelaşi timp, Consiliul trebuie să numească, în aceleaşi condiţii ca şi în cazul unui membru titular, câte un membru supleant care să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie numai în absenţa membrului respectiv sau după cum se arată în regulamentul de funcţionare.
Comisia numeşte membrii titulari şi membrii supleanţi care urmează să o reprezinte.
(3) Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie are durata de trei ani. Mandatul poate fi prelungit, cu excepţia mandatului membrilor menţionaţi la alineatul (1) literele (b) şi (c).
La expirarea mandatului sau în cazul în care îşi prezintă demisia , membrii rămân în funcţie până când li se reînnoieşte mandatul sau până când sunt înlocuiţi.
(4) Consiliul de Administraţie îşi alege preşedintele şi trei vicepreşedinţi dintre membrii săi, pentru a activa pe o perioadă de un an.
(5) Preşedintele convoacă Consiliul de Administraţie cel puţin o dată pe an şi la cererea a cel puţin o treime dintre membrii săi.
(6) Deciziile Consiliului de Administraţie sunt luate cu o majoritate de două treimi din membrii săi.
Fiecare membru al Consiliului de Administraţie dispune de un vot.
Membrii supleanţi nu au dreptul să voteze decât dacă membrul titular este absent.
(7) Preşedintele Consiliului de Administraţie şi directorul Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi Muncă au posibilitatea de a participa la şedinţele Consiliului de Administraţie în calitate de observatori.
(8) Consiliul de Administraţie adoptă propriul regulament de funcţionare, care intră în vigoare după aprobarea de către Consiliu, ca urmare a consultării Comisiei.


↑ Sus

Loading

Art. 9

Observatorii
Consiliul de Administraţie poate, după consultarea Comisiei, să invite reprezentanţi ai ţărilor ne-membre, ai instituţiilor şi organismelor Comunităţii şi ai organizaţiilor internaţionale ca observatori.


↑ Sus

Loading

Art. 10

Programul de lucru anual. Raportul general anual
(1) Consiliul de Administraţie adoptă programul de lucru anual al agenţiei pe baza unui proiect întocmit de directorul menţionat la Art11, după consultarea Comisiei şi a Comitetului Consultativ pe probleme de securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă.
Programul poate fi adaptat în timpul anului folosind aceeaşi procedură.
Programul este adoptat în conformitate cu procedura menţionată anterior şi face parte dintr-un program cu durata de patru ani.
Primul program de lucru anual trebuie să fie adoptat în termen de nouă luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(2) Consiliul de Administraţie adoptă raportul anual privind activităţile Agenţiei şi îl transmite până la data de 15 iunie a fiecărui an Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic şi Social European, Curţii de Conturi, statelor membre şi Comitetului consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă.
(3) Agenţia transmite anual autorităţii bugetare orice informaţie pertinentă cu privire la rezultatele procedurilor de evaluare

↑ Sus

Loading

Art. 11

Directorul
(1) Agenţia este condusă de un director numit de Consiliul de Administraţie pe baza unei propuneri din partea Comisiei pe o perioadă de cinci ani, care poate fi reînnoită.
(2) Directorul este reprezentantul oficial al agenţiei.
Acesta este răspunzător de :
- pregătirea şi executarea corespunzătoare a deciziilor şi programelor adoptate de Consiliul de Administraţie;
- administrarea curentă a agenţiei;
- pregătirea şi publicarea raportului menţionat la Art10 alineatul (2);
- îndeplinirea sarcinilor atribuite;
- toate chestiunile legate de personal;
- pregătirea şedinţelor Consiliului de Administraţie.
(3) Directorul este răspunzător în faţa Consiliului de Administraţie pentru activităţile sale.


↑ Sus

Loading

Art. 12

Bugetul
(1) Estimările sunt întocmite pe baza veniturilor şi cheltuielilor agenţiei pentru fiecare exerciţiu financiar, care corespunde anului calendaristic, şi sunt introduse în bugetul agenţiei.
(2) Veniturile şi cheltuielile prezentate în buget sunt echilibrate.
(3) Fără a aduce atingere altor resurse obţinute din plăţi pentru servicii realizate de agenţie, veniturile agenţiei constau dintr-o subvenţie din partea Comunităţii introdusă în bugetul general al Comunităţilor Europene.
(4) Cheltuielile agenţiei includ, între altele, remunerarea personalului, cheltuielile administrative şi de infrastructură, costurile de exploatare şi cheltuielile legate de contracte încheiate cu diverse instituţii sau organisme în vederea aplicării programului de lucru.


↑ Sus

Loading

Art. 13

Anteproiectul de buget. Adoptarea bugetului
(1) În fiecare an, Consiliul de Administraţie, pe baza unui proiect întocmit de director, elaborează o estimare a veniturilor şi cheltuielilor Agenţiei pentru următorul exerciţiu financiar. Această estimare, care include şi un proiect de organigramă, este transmisă de Consiliul de Administraţie Comisiei până la data de 31 martie a fiecărui an.
(2) Estimarea se transmite de către Comisie Parlamentului European şi Consiliului (denumite în continuare „autoritatea bugetară”), împreună cu anteproiectul bugetului general al Uniunii Europene.
(3) Pe baza estimării, Comisia introduce în anteproiectul bugetului general al Uniunii Europene estimările pe care le consideră necesare în ceea ce priveşte organigrama şi cuantumul subvenţiei care urmează să fie adăugată bugetului general, pe care îl prezintă autorităţii bugetare în conformitate cu Art272 din tratat.
(4) Autoritatea bugetară autorizează creditele cu titlu de subvenţie destinate agenţiei.
Autoritatea bugetară adoptă organigrama agenţiei.
(5) Bugetul agenţiei se adoptă de către Consiliul de Administraţie. Bugetul devine definitiv după adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene. Dacă este cazul, bugetul se ajustează în mod corespunzător.
(6) Consiliul de Administraţie notifică autoritatea bugetară, cât mai curând posibil, în legătură cu intenţia sa de a realiza orice proiect care ar putea avea implicaţii financiare semnificative pentru finanţarea bugetului, în special proiectele de natură imobiliară, cum ar fi închirierea sau achiziţionarea de imobile. Consiliul de Administraţie informează Comisia cu privire la aceasta.
Dacă o entitate a autorităţii bugetare şi-a notificat intenţia de a emite un aviz, aceasta transmite avizul Consiliului de Administraţie într-un interval de şase săptămâni de la data notificării proiectului.


↑ Sus

Loading

Art. 14

Execuţia bugetului
(1) Directorul execută bugetul Agenţiei.
(2) Până la data de 1 martie a fiecărui an, după încheierea exerciţiului financiar, contabilul agenţiei comunică contabilului Comisiei conturile provizorii, însoţite de raportul privind gestionarea financiară şi bugetară a exerciţiului financiar. Contabilul Comisiei consolidează conturile provizorii ale instituţiilor şi organismelor descentralizate, în conformitate cu Art128 din Regulamentul financiar general.
(3) Până la data de 31 martie, după încheierea exerciţiului financiar, contabilul Comisiei transmite Curţii de Conturi conturile provizorii ale agenţiei, însoţite de raportul privind gestionarea financiară şi bugetară a exerciţiului financiar. Raportul privind gestionarea financiară şi bugetară a exerciţiului financiar este transmis, de asemenea, Parlamentului European şi Consiliului.
(4) După primirea observaţiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale agenţiei, în conformitate cu dispoziţiile articolului 129 din Regulamentul financiar general, directorul elaborează pe proprie răspundere conturile definitive ale agenţiei şi le transmite spre avizare Consiliului de Administraţie.
(5) Consiliul de Administraţie emite un aviz privind conturile definitive ale agenţiei.
(6) Până la data de 1 iunie, după încheierea fiecărui exerciţiu financiar, directorul transmite aceste conturi definitive, însoţite de avizul Consiliului de Administraţie, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi,.
(7) Conturile definitive se publică.
(8) Directorul transmite Curţii de Conturi un răspuns la observaţiile făcute până la data de 30 septembrie. Directorul transmite respectivul răspuns şi Consiliului de Administraţie.
(9) Directorul înaintează Parlamentului European, la solicitarea acestuia din urmă, după cum se prevede la Art146 alineatul (3) din Regulamentul financiar general, orice informaţie necesară pentru buna derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exerciţiul financiar în cauză.
(10) Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, care hotărăşte cu majoritate calificată, descarcă de gestiune directorul, în conformitate cu execuţia bugetului pentru anul N, până la data de 30 aprilie a anului N + 2.


↑ Sus

Loading

Art. 15

Regulamentul financiar
Reglementarea financiară aplicabilă agenţiei se adoptă de către Consiliul de Administraţie după consultarea Comisiei. Aceasta nu poate abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 de stabilire a regulamentului financiar cadru pentru organismele menţionate la Art185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului de stabilire a regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene decât dacă cerinţele de funcţionare a Agenţiei impun acest lucru şi cu acordul prealabil al Comisiei.

↑ Sus

Loading

Art. 16

Secretul profesional
Membrilor Consiliului de Administraţie, directorului, personalului şi tuturor celorlalte persoane care participă la activităţile agenţiei li se cere să nu dezvăluie, nici chiar după încetarea atribuţiilor lor, informaţii de genul celor vizate de obligaţia secretului profesional.


↑ Sus

Loading

Art. 17

Regimul lingvistic
Regimul lingvistic al instituţiilor Comunităţii se aplică şi agenţiei.


↑ Sus

Loading

Art. 18

Serviciile de traducere
Serviciile de traducere necesare pentru funcţionarea agenţiei sunt furnizate de centrul de traduceri pentru organismele Uniunii de îndată ce respectivul centru devine operaţional.


↑ Sus

Loading

Art. 19

Privilegii şi imunităţi
Protocolul Comunităţilor Europene privind privilegiile şi imunităţile se aplică şi agenţiei.


↑ Sus

Loading

Art. 20

Personalul
(1) Personalul agenţiei se supune normelor şi regulamentelor aplicabile reprezentanţilor oficiali şi altor funcţionari ai Comunităţilor Europene.
(2) Agenţia exercita asupra personalul său autoritatea transferată Autorităţii de Numire.
(3) Consiliul de Administraţie adoptă, de comun acord cu Comisia, aplicarea corespunzătoare a normelor.


↑ Sus

Loading

Art. 21

Răspunderea
(1) Răspunderea contractuală a agenţiei este reglementată de legislaţia aplicabilă contractului respectiv.
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene este competentă să judece în temeiul unei clauze compromisorii cuprinsă într-un contract încheiat de agenţie.
(2) În caz de răspundere delictuală, agenţia acordă despăgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislaţiei statelor membre, pentru prejudiciile cauzate de către agenţie sau angajaţii săi în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin.
Curtea de Justiţie este competentă să judece litigiile privind despăgubirile cuvenite pentru astfel de prejudicii.
(3) Răspunderea personală a angajaţilor faţă de agenţie este reglementată de prevederile care se aplică personalului agenţiei.


↑ Sus

Loading

Art. 22

Controlul de legalitate
Statele membre, membrii Consiliului de Administraţie şi terţele părţi implicate în mod direct şi personal pot sesiza Comisiei orice acţiune a agenţiei, fie ea expresă sau doar implicită, Comisia urmând să controleze legalitatea respectivei acţiuni.
Comisia poate fi sesizată în termen de cincisprezece zile de la data la care partea interesată a luat act pentru prima dată de acţiunea respectivă.
Comisia adoptă o decizie în termen de o lună. Dacă nici o decizie nu a fost adoptată în acest termen, cazul este considerat respins.


↑ Sus

Loading

Art. 23

Revizuirea
La nu mai mult de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, pe baza unui raport al Comisiei însoţit, după caz, de o propunere în acest sens, Consiliul revizuieşte, după consultarea Parlamentului European, prezentul regulament şi orice nouă sarcină a agenţiei care se dovedeşte necesară.


↑ Sus

Loading

Art. 24

Intrarea în vigoare a regulamentului
Prezentul regulament intră în vigoare la douăzeci de zile după publicarea lui în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
Toate dispoziţiile prezentului regulament au caracter obligatoriu şi sunt direct aplicabile în toate statele membre.

↑ Sus

Loading