s Curierul Judiciar - numărul 10 din octombrie 2010

Index reviste

Revista de Drept Social

Vezi toate numerele

Revista Română de Dreptul Muncii

Vezi toate numerele

Curierul Judiciar

Vezi toate numerele

Dreptul

Vezi toate numerele

Raporturi de Muncă

Vezi toate numerele

Curierul Judiciar - numărul 10 din octombrie 2010

C. H. Beck

Cuprins

Editoral

Stanciu D. Cărpenaru: Dreptul comercial în condiţiile Noului Cod civil

Dialoguri

În dialog cu Gheorghe Piperea: Despre mişcarea fără precedent împotriva comisioanelor bancare

Curier legislativ septembrie – octombrie 2010

România în faţa CEDO

I.L.V. c. România şi Ballai c. România cu notă de Radu Chiriţă

Jurisprudenţă comentată

Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia comercială şi contencios administrativ, Decizia nr. 247/2009 Notă de Lector univ. dr. Emőd Veress

Asociaţia familială, în raport cu actele normative indicate, este persoană juridică, iar în ce priveşte persoana membrilor asociaţiei familiale, aceştia intră în sfera de cuprindere a persoanelor indicate de art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.

Articole

Titlu: Arbitrajul comercial între libertatea convenţională şi constrângerile ordinii publice Autor: Conf. univ. dr. Gabriel Mihai

Deşi art. 6 din Convenţia europeană a Drepturilor Omului nu este aplicabil în mod direct în procedura arbitrajului comercial internaţional, totuşi, prin mecanismul legislaţiei privitoare la recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale, precum şi privitoare la anularea hotărârilor arbitrale, instanţele statale verifică în limitele legislaţiei lor interne dacă tribunalul arbitral a respectat anumite prevederi care se regăsesc şi în cuprinsul art. 6, de asigurare a unui proces echitabil.

Jurisprudenţă comentată

Dezlegări jurisprudenţiale temerare privind recursul în procedura asigurării de dovezi Notă de Avocat Veronica Dobozi, Avocat Laura Elena Radu

Încheierea pronunţată de Judecătoria Iaşi la data de 7.01.2008 prin care a fost încuviinţată cererea de asigurare de dovezi formulată în temeiul art. 236 alin. (4) C.proc.civ., constând în efectuarea unei expertize tehnice, este legală şi temeinică,  deoarece soluţia de respingere a excepţiei inadmisibilităţii celui de-al doilea recurs este singura de natură să satisfacă scopul unei bune înfăptuiri a justiţiei. Ar fi fost profund inechitabil ca partea căzută în pretenţii să fie sancţionată prin declararea ca inadmisibil a recursului, adică a singurului remediu pe care intimatul îl avea la dispoziţie, pentru greşelile instanţei de fond şi pentru lacunele legislative ale Codului de procedură civilă.

Articole

Titlu: Efectele retribuirii în acord global, conform Legii nr. 57/1974 asupra stabilirii şi recalculării pensiilor publice Autor: Drd. Dumitru Ion

Veniturile obţinute în acord global, prevăzute de legislaţia anterioară anului 2001, nu pot fi valorificate nici la stabilirea şi nici la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Principiul atât de invocat al contributivităţii îşi găseşte, în mod firesc, aplicabilitatea numai în privinţa persoanelor în activitate care au calitatea de asigurat, au obligaţia de a plăti contribuţie individuală de asigurări sociale şi care au dreptul de a se pensiona în temeiul Legii nr. 19/2000, ceea ce nu înseamnă inconsecvenţă din partea legiuitorului.

Jurisprudenţă comentată

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 2925/2010 Notă de Conf. univ. dr. Emanuel Albu

Interpretarea sistematică a dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu va putea justifica în niciun caz concluzia că ordonanţele adoptate de Guvern ar putea fi atacate în faţa instanţelor de contencios administrativ şi că instanţele, pe cale de consecinţă, ar avea prerogativa să dispună anularea totală sau parţială a acestora.

Articole

Titlu: Considerente privind Raportul Comisiei Prezidenţiale de Analiză a Regimului Politic şi Constituţional din România Autor: Prof. univ. dr. Mircea Criste

Departe de a-şi propune doar a formula o sumă de reflecţii şi remedii instituţionale, Raportul Comisiei Prezidenţiale de analiză a regimului politic şi constituţional din România constituie o citire critică a Constituţiei României făcută dintr-un unghi „prezidenţialist”, pentru a ajunge la o schiţă constituţională ce poate fi caracterizată cu aceleaşi cuvinte cu care Raportul gratulează Constituţia din 1991: „Constituţia României este, aşadar, la 1991 un act care poartă girul unui partid şi al unui preşedinte plebiscitat de naţiune”.

Jurisprudenţă comentată

Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală, Sentinţa nr. 493/2010 Notă de Judecător Iuliana Ciolcă

Aplicarea pedepsei complementare (accesorie) a interzicerii dreptului de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a servit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii nu este condiţionată de recunoaşterea legală a acestora, întrucât natura şi scopul lor, de prevenţie specială şi generală, permit instanţei să le aplice chiar şi numai dacă că acestea s-au exercitat sau desfăşurat în fapt.

Articole

Titlu: Personalitatea activă a legii penale şi ne-extrădarea cetăţenilor. Excepţia cetăţeniei Autor: Drd. Mariana Zainea

Legea penală a unui stat se aplică infracţiunilor săvârşite, în afara teritoriului naţional, dacă făptuitorul are cetăţenia acestui stat. Este o definiţie simplă a principiului personalităţii active care surprinde ceea ce este esenţial pentru aplicarea legii penale în spaţiu a unui stat şi anumecetăţenia făptuitorului. Chiar dacă acest element este comun legislaţiilor penale ale tuturor statelor, o analiză a sistemelor juridice scoate în evidenţă faptul că, în timp ce statele care au adoptat sistemul de drept civil aplică principiul fără distincţii sau condiţii, statele de common law, fie îl aplică doar infracţiunilor grave, fie condiţionează aplicarea lui de incriminarea faptei în legislaţia statului pe teritoriul căruia fapta a fost săvârşită – dubla incriminare.

Sinteze de jurisprudenţă – august 2010

Curtea Constituţională

Instanţe Penale Internaţionale

Instrumente

Titlu: Proporţionalitatea – principiu al dreptului Uniunii Europene  Autor: Judecător dr. Marius Andreescu

Newsletter STOICA & Asociaţii prezintă modificările recente ale  legislaţiei în materia imobilelor preluate abuziv. 

Vizitează site-ul revistei »